EDI (electronic date interchange) obuhvaća razmjenu poslovnih elektroničkih dokumenata između poslovnih partnera:

 

  • e-narudžbenica
  • e-potvrda narudžbenice
  • e-otpremnica
  • e-račun
  • e-povratnica
  • e-primka
  • e-odobrenje